Universelt utforma møteplass i Knarvik

Alver kommune ønsker å opparbeide en ny turveg med attraktive og funksjonelle møteplasser for rekreasjon og friluftsliv i Knarvik.

Den nye turvegen og møteplassene skal opparbeides på en bratt naturtomt like ved sjøen og Kvassnesstemma i Knarvik sentrum. Turvegen blir en forlengelse av den eksisterende og mye benyttede turløypa rundt Kvassnesstemma.
Naturterrenget gjør at det er ønskelig med skånsomme inngrep, samtidig som det ønskes at området skal kunne benyttes av alle. Gangveger og oppholdsplasser utformes universelt så langt det lar seg gjøre uten at det kreves store terrenginngrep.

Langs den nye turvegen etableres flere mindre og èn større møteplass blant eksisterende vegetasjon og fjellknauser. Møteplassene programmeres med varierte aktiviteter/funksjoner; kunstelement, orienteringskart, bålgruve og gapahuk.
Alle møteplassene utformes med benker, håndløpere, dekker og kanter iht. krav om universell utforming, slik at flest mulig skal få glede av det planlagte rekreasjonsområdet i Knarvik.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Alver kommune

Størrelse: 4800 m2