Syltnes landskapsanalyse

For Radøy kommune har Smedsvig landskapsarkitekter as utarbeidet en landskapsanalyse for Syltnes, nordvest på Radøy. Kommunen ønsket mer informasjon om aktuelle utbyggingsområder og vurdering av foreliggende forslag, før ev. reguleringsarbeid igangsettes. Syltneset er et stort sammenhengende naturområde med noen få bekjedne og vegløse naust/hytter. Syltneset er et tidligere utmarksområde nyttet til beite. Idag er kystlyngheia i ferd med å gro igjen. Det aktuelle utbyggingsområdet har stor topografisk variasjon med fjellrygger og daldrag både i retning med bergensbuene og på tvers av  bergensbuene. Fjellryggene har topper med god sikt. Kystlinja er bratt. Rapporten anbefaler at ved en ev. utbygging, er det viktig at bebyggelsen samles i tette klynger slik at minst mulig av naturmarken blir berørt og at byggene tilpasses landskapet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Radøy kommune