Stolmen gravplass

© Foto Pål Hoff

Stolmen gravplass ligger helt nord på øya Stolmen vest i Austevoll kommune.

Gravplassen ligger i umiddelbar nærhet til bukten i Kvalvåg, og orienter seg mot sjøen som var hovedferdselsåre og letteste tilkomst i tidligere tider. Landskapsmessig ligger gravplassen vakkert plassert i en liten og avlang forsenkning i terrenget. Den midtre delen av gravplassen skal gjenbrukes. Det er gitt rom for noe over 100 graver. Grunnet kort distanse til sjø ligger grunnvannet høyt i området, og terrenget må derfor heves med cirka én meter for å unngå graver under grunnvannsnivå. Tilkomsten opp til det nye nivået sikres gjennom ramper, og utenom rampene tas terrenget opp ved hjelp av en kombinasjon av beplantet skråning og natursteinsmurer. De gamle og stedstypiske steingardene, som har omgitt denne delen av gravplassen, reetableres for på den måten å bevare noe av stedets karakter. Stolmen er et vakkert naturområde, og kan karakteriseres som et småskalalandskap med små knatter og dalforsenkninger, og med lav lyngvegetasjon typisk for vestlandskysten. Vegetasjonsbruken er derfor enkel og robust, og prøver ikke å overdøve naturomgivelsene rundt.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Austevoll kommune

Størrelse: 1100 m2

Kostnad: 1.2 mill

Foto: Pål Hoff

  • © Foto Pål Hoff
  • © Foto Pål Hoff
  • © Foto Pål Hoff
  • © Foto Pål Hoff