Skiparvika Friområde

Overskuddsmassene fra utbyggingen av E39 Os – Bergen er planlagt å skulle fylles ut i blant annet Skiparvika i Nordåsvannet. Massene skal benyttes til å skape et friområde. Smedsvig landskapsarkitekter as er et av tre kontorer som er bedt av Bergen kommune om vise hvordan dette friområdet kan utformes.

 

Det skapes en ny øy av nesten 500 000 m3 steinmasser. Den ytre siden av øya vil tilrettelegges med en sti langs ytterkanten og her vil det bli gode muligheter for fiske. Herfra kan man gå opp på haugene. Skillet mellom den ytre og den indre siden defineres av en buet terrengmur, med åpninger for stiene. Muren former et åpent rom mot sør, med svakt hellende gresslette og sandstrand. De to mindre øyene vil være med og skjerme badeplassen for båttrafikk, samtidig som disse vil bli en mer utfordrende badeplass for eldre barn og voksne. En badebrygge forbinder en av øyene med hovedøyen. Hovedøyen forbindes med fastlandet via en gangbru. Under viadukten er det fylt ut og tilrettelagt med gangsti og grøntarealer som vil bidra til å skjerme Troldhaugen mot motorveien.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen Kommune, planavdelingen

Størrelse: 10 000 m2