Jondal sentrum – miljøgate og landsbytorg

Jondal sentrum hadde, som mange andre norske tettsteder, ingen urban struktur i sentrum. Det var ikke anlagt fortau langs vegene, og bilene parkert fritt hvor som helst, til forgjengernes frustrasjon og fare.

Fylkesveien gjennom Jondal sentrum er nå laget om til en miljøprioritert gate (MPG) på deler av strekningen. Miljøgater er bygget slik at den innbyr til lav fart, høy oppmerksomhet og hensyn til myke trafikanter. Det er fortau på begge sider av vegen, avgrenset med lave overkjørbare kantstein, og frodige plantefelt med bunndekke av stauder, og kirsebærtrær i rekke. Gaten er bygget med robuste materialer for å tåle gjennomgangstrafikk og tøff vinterdrift. Det er benyttet lokale materialer av Jondalsstein i tosidige murer, store ´trollheller´ på fortau og rennesteiner som stripe av heller.

Byggetrinn to, Landsbytorget ved fergekaien, ble ferdigstilt i 2017. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Jondal kommune og Nasjonale Turistveger, der sjøfronten med brygge, oppholdsplass, torgareal og elementer for lek er plassert ved trafikknutepunktet. Bygg for venterom og kiosk var også del av prosjekt.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Jondal Kommune

Arkitekt:
Alv Vangdal (servicebygg Landsbytorg)

Størrelse: 2500m2 + 750m2 (Landsbytorg)

Kostnad: 5.4 mill