Krohnen

Nytt kontorbygg med nytt tilhørende uteoppholdsareal og opprustning av eksisterende gågate, fortau og fotgjengeroverganger

Krohnen blir et nytt kontorbygg i krysset mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate like ved Damsgårdssundet i Bergen. Prosjektet utføres på oppdrag fra G.C. Rieber AS i samarbeidsgruppe med B+B Arkitekter m.fl. Anlegget skal stå ferdig våren 2024.

Det nye bygget fyller store deler av tomten, som gir behov for kompakte og smarte utomhusløsninger for å utnytte utearealene best mulig. I øst etableres en uteplass delvis under tak, med et større trappeanlegg av granitt i nivåforskjellen til tilgrensende fortau. Trappeanlegget skaper gode gangforbindelser som inviterer «inn», samtidig som det vil fungere som et solfylt oppholdssted. Ved byggets hovedinngang i nordvest etableres en mindre plass med benker, beplantning og trinn av granitt i overgangen til den bratte gågaten Brochbakken. Brochbakken, som er en viktig gangforbindelse mellom Solheimslien til Damsgårdssundet, går fra å være en sliten asfaltert gate med parkeringsplasser til å bli en bilfri gågate med nytt toppdekke av smågatestein, oppgradert belysning og frodige plantefelt.

Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres i klassen «Outstanding». Vegetasjon og overvannshåndtering har derfor hatt et stort fokus. For å øke andelen grønt etableres stålwire for klatreplanter på byggets fasade. Denne form for vertikal beplantning vil sammen med skiferdekker gi en rød tråd til naboprosjektet i nord. Det velges en kombinasjon av trær, busker, klatreplanter og stauder, og det velges stedegen, insektsvennlig vegetasjon som fremmer biologisk mangfold. I plantefelt etableres insektshotell og fuglekasser. Det legges opp til delvis åpen overvannshåndtering i form av åpne renner som leder til regnbed.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
G.C. Rieber AS

Arkitekt:
B+B Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Boasson AS

Størrelse: 3 500m2