Hundvåg gravlund

Større utvidelse av eksisterende Hundvåg gravlund, med mål om å skape et inviterende og verdig anlegg med parkmessig opparbeidelse og naturlig sammenheng med eksisterende gravplass. Utvidelsen vil tilføre nye gravformer til gravlunden.

Behovet for økt kapasitet på Hundvåg gravlund gjør at et over 25000 m2 stort areal inngår i den planlagte utvidelsen. Dette vil gi rundt 7000 nye graver, fordelt på navnet minnelund, urnegraver og kistegraver, hvorav noen retningsbestemte kistegraver. På oppdrag fra Stavanger kommune har vi prosjektert utvidelsen, som består av skisseprosjekt for hele arealet og forprosjekt, konkurransegrunnlag og arbeidstegninger for et byggetrinn med 1.300 kistegraver og over 500 urnegraver.

Med mål om å skape et inviterende og verdig sted hvor besøkende opplever ro og trygghet, opparbeides gravlunden med en stor andel vegetasjon, åpne overvannsløsninger, stedstypiske steingarder og stedstilpasset møblement. Det ønskes et parkmessig preg; en tydelig vegetasjonsinnramming med myke former, frittstående trær og buskfelt av variert og prydefull karakter, som sammen med omkringliggende grønne omgivelser vil skape en frodig og skjermet gravlund. Artsvalget lar seg inspirere av den stedegne vegetasjonen, og variasjoner i artssammensetning i de ulike delene av gravlunden brukes som et virkemiddel for å skape gjenkjennbare omgivelser.

Gangveisystemet er en kombinasjon av rette og slyngende gangveier, hvor de rette gangveiene danner akser som fremhever viktige siktlinjer, som sammen med de slyngende gangveiene danner ulike rundløyper som bidrar til enkel fremkommelighet, samtidig som de bryter opp de store flatene. Med påkoblinger til eksisterende gang-/turveinett og rikt med sitteplasser, håper vi at lokalbefolkningen vil oppleve gravlunden som et naturlig sted å oppsøke, både for turgåing, opphold og andre former for rekreasjon – i tillegg til å være et verdig gravsted.

Som del av siste byggetrinn foreslås et område for askespredning, i det som er et større grøntområde med naturlikt uttrykk; her er det tenkt gangbroer og oppholdsplasser med minnesmerker blant trær og annen vegetasjon, hvor det skal spres aske. Dette er pr. i dag ikke en lovlig gravform, men vi håper det i nær fremtid vil skje en endring som tillater denne gravformen, slik at det blir enklere å velge askespredning.

Sted:
Hundvåg, Stavanger

Status:
Pågående

År:
2024 - d.d.

Faser:
Skisseprosjekt, forprosjekt, konkurransegrunnlag

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Stavanger kommune

Arkitekt:
Vill Arkitekter

Størrelse: 27 000 m2

Kostnad: 30 mill NOK