Georgernes Verft

Et av tre forbilledlige boligområder i NIBRs eksempelsamling Fortett med vett, eksempelsamling fra fire norske byer.

Området Georgernes Verft på Nordnes i Bergen er et tidligere verftsområde ut mot Puddefjorden. Det er lagt stor vekt på at gate- og plassareal i prosjektet skal fremstå som offentlige områder i form og materialbruk. Samtidig har det vært viktig at boliggaten får sine halvprivate soner i form av forhagene, som ligger i eller like over gateplan langs hele boliggatens oppside. USF-plassen, Kaipromenaden, Verfts-plassen og bolig-gaten er alle tilrettelagt som klart offentlige fotgjengerområder med enkel utforming og solide dekker av plassstøpt betong, marktegl og støpejernsheller. Hele gatetunet i boliggaten ligger på taket av parkeringskjelleren og utgjør således et av de største grøntanleggene på betongdekke i Bergen, ca. 3000m2. Det har likevel lykkes å få inn store agnbøk plantet i gateplan langs hele gaten ved at deler av betongdekket er nedsenket i 4m bredde i denne sonen. For å overvinne alle høydenivåene i prosjektet er det utviklet et byggesystem av prefabrikkerte betongelementer for bygging av trapper, der hvert element utgjør et trappe-trinn. Disse trappe-elementene danner gangveiforbindelsen til Nordnesparken, der byen har fått en ny turvegforbindelse fra parken til aktivitetene på Verftet.

Fortett med vett. Eksempelsamling fra fire norske byer (Guttu og Schmidt, 2008) omtaler boligområdet som forbilledlig. «Prosjektet har utnyttet potensialet i situasjonen, det er skapt en promenade og en urban badeplass med tilgang for allmennheten. Skolevei og tilgang til grøntområder er sikret. Georgernes Verft representerer et lærestykke for hvordan en kan ha omsorg for ulike aldersgrupper og brukere i en situasjon hvor nesten alt areal er offentlig.»

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
BOB, Bergen og Omland boligbyggerlag

Arkitekt:
Rambøll AS

Størrelse: 6,5daa

Kostnad: 18 mill

  • sykkel