Geitøya rasteplass, Atlanterhavsvegen Nasjonale turistveger

Vi ønsket å legge til rette for det dramatiske, menneskeskapte møtet mellom veg og natur i havgapet. Utfordringen låg i å utforme dette møtet slik at dialogen med landskapet ble tydelig men
samtidig varsom i forhold til naturens eget språk. Vi har utformet stoppepunkt og vegservice på strekningen etter følgende hovedmålsetting:

-Servicetilbud med god kvalitet, helhetlig utforming og god design

– Universell utforming av fiskeplass
-Utforming som ikke konkurrerer med natur- og landskapsopplevelse
-Klargjøre overgangen mellom det menneskeskapte og natur/terreng på stoppepunktene
-Rendyrking av konsept og idè
-Visuelt høyverdig uttrykk

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen

Arkitekt:
3RW arkitekter