FRAMO

Parkanlegg rundt næringsbygg

Framos nye hovedkontor ligger på Florvåg, Askøy og inneholder kontorbygg, produksjonshall med lager og en ny kai for lasteskip. Vårt oppdrag omfatter adkomst til hovedbygget, gang-og sykkelveg langs Storavatnet samt parkareal på taket til utelageret.

Tomten har tidligere vært et industriområde omkranset av sjø og boligbebyggelse. Eksisterende kvaliteter som svaberg, fjellknauser og løvskog har vært viktig å ta vare på og tilpasse det nye landskapet til.

Det er lagt vekt på at anlegget både skal være en adkomst til Framos nye hovedkontor og et attraktivt turmål for naboer. Parallelt med kjøreadkomsten til kontoret går en ny gang-/sykkelveg langs Storavatnet. Som på den opprinnelige vegen er høydeforskjellen fra vannet til vegen laget med natursteinsmurer. Mest mulig svaberg er beholdt og rensket. På motsatt side av adkomstvegen ligger et parkdrag på taket til utelagret. Parken er bygget opp med myke terrengformer som er beplantet med lyng, ullvier, himalayabjørk, furu mm. Beplantningen og formene gir parken en myk fremtoning som glir godt inn i eksisterende naturlandskap. Den er også med på å skjerme industrihallen for naboene i øst.

Ved adkomstplassen for selve kontorbygget er eksisterende fjell wiresaget for å bevare mest mulig av terrenget. Adkomstplassen, ca. 1,5 daa, har fått et dekke av granittheller med farge- og mønsterspill i rosa/hvit. I leggemønstret formes en løper inn mot hovedinngangen med heller i storformat. Et bed med himalayabjørk og stauder/prydgress skiller adkomstplassen fra gjesteparkeringen. Mot det sagde fjellet er det etablert en utsmykning med stålstaver og vegetasjonsstriper. Stavene har knekk-punkter som spiller på brudd og knekkpunkter i det sagde fjellet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Wimoh eiendom AS

Arkitekt:
B+B Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Anleggsgartnermester Askeland AS

Størrelse: 10500m2

Kostnad: 12,5 mill.

Foto: Pål Hoff