Charlottenlund Gravplass

Charlottenlund gravplass – Plan- og designkonkurranse

Smedsvig Landskapsarkitekter klarte i lag med Polyform Arkitekter (nå Werk Arkitekter) å prekvalifisere seg til Charlottenlund gravplass, plan og design konkurranse. Forslaget er levert januar 2012. Landskapet der Charlottenlund gravplass skal ligge, er i dag dyrka mark, og bortsett fra åkerholmene er det få markante landskapselementer. Den store åkerholmen deler anlegget i flere rom med ulike karakterer.

Konseptet  i forslaget er å skape flere åkerholmer rundt den eksisterende åkerholmen.  Dette er den førende ideen planforslaget bygger på. De nye åkerholmene skal fungere som gravfelt, vi kaller dem derfor gravholmer. Rommene som dannes mellom gravholmene vil i hovedsak bli områder med parkpreg som besøkende kan bruke for å komme til gravfeltene.

Det ligger i dag flere åkerholmer i det nære landskapet. Ved å skape gravfelt i form av gravholmer får gravplassen en god forankring til det omliggende landskapet og en mer naturlig overgang til landskapet rundt. Mellom gravholmene vil landskapet på gravplassen få et friere og mer naturlig preg, men trer man inn på gravholmene blir landskapet mer kultivert og ordnet i et rasjonelt system.

Med dette forslaget ønsket vi å skape en gravplass som spiller på unike romlige kvaliteter og den best tenkelige funksjonalitet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Den Norske Kirke v. kirkelig fellesråd i Trondheim

Arkitekt:
Polyform Arkitekter

Størrelse: 140 000 m2