Bybanen, byggetrinn 4

Ny bybanetrasé fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen inngår i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Det er vedtatt at Bybanen skal utgjøre ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. En viktig del av Bybanens funksjon er at den skal bidra til god byutvikling og styrke bystrukturen. På den måten skal Bybanen bidra til den gode byen og den gode reisen.

Traseen til denne etappen starter med ny midlertidig endeholdeplass i Kaigaten, følger eksisterende trasè via Nonneseter til Bygarasjen, der den svinger seg ned Lungegårdskaien og utover langs Store Lungegårdsvann. Videre går den til Møllendal, Haukeland Sykehus, Kronstad, Mindemyren og Oasen. Totalt åtte holdeplasser og ca. 10 km lang trasè både i dagen og i tunnel, og den første delstrekningen som har underjordisk stopp med stasjon ved Haukeland. Når traseen går i dagen utformes den som en naturlig del av bylandskapet og binder byrom og bydelene sammen. Parallelt med bybanen vil det etableres en ny sykkelstrasè fra Fyllingsdalen og inn til sentrum.

Smedsvig Landskapsarkitekter har bidratt gjennom hele prosjektet som rådgivere for alle landskapsmessige områder der banen setter synlige spor på omgivelsene. Alt fra holdeplasser, selve traseen og omgivelsene. Formgivning, vegetasjonsbruk, møblement, materialbruk, overvann, universell utforming, belysning, konstruksjoner og tilpasninger til eksisterende terreng er noen av oppgavene.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS, Sweco AS

Oppdragsgiver:
Regulering: Bergen kommune, etat for plan og geodata - Prosjektering: Bybanen Utbygging

Arkitekt:
3RW arkitekter

Størrelse: 10 km trase, 8 holdeplasser

Kostnad: 200 MNOK (samlet kontraktsverdi)