Åsane Kirkegård

Åsane kirkegård og muslimsk gravplass

Åsane kirkegård ved Åsane Gamle kirke har trolig historie tilbake til 1200-tallet, da det ble reist en stavkirke her. Den eldste delen ligger nærmest kirken og kirkegården er siden utvidet flere ganger.
Utvidelsen her gir plass til 1800 kistegraver 150x300cm og 500 urnegraver 150x150cm. Området var tidligere myrlendt jordbruksland. Siden grunnvannsnivået var høyt, ble myrjord fjernet og terrenget hevet flere meter.
Ved planleggingen ble det lagt vekt på at kirkegården skulle gli fint inn i det vakre kulturlandskapet her. Uformingen er derfor ledig med buede vegføringer og lite stram feltavgrensing. Det er også benyttet stedstypiske natursteinsmurer og fri trevegetasjon som bjørk inne i feltene. I tillegg til steinmurene i omrammingen, er det benyttet naturstein i renner og felter ved vannposter og sitteplasser. Gjennomgående i anlegget er store granittelementer ved porten og sitteplassene som har en klar funksjon samtidig som de gir et solid og tidløst inntrykk.
En del av kirkegården er også planlagt som gravplass for muslimer.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen kirkelige fellesråd

Anleggsgartner:
Anleggsgartnermester Wikholm AS

Størrelse: 15000 m2

Kostnad: 14 mill.