Åndalsnes Idèkonkurranse

Åndalsnes ligger på et elvedelta i en mektig natur mellom fjell og fjord. Deltaet har to markerte terrengplatå. Bebyggelsen ligger i en dempet og homogen småskala som et teppe på dette deltaet. Derfor bør ingen bygg stikke seg for mye ut og over dette teppet, verken nede på havneplatået, eller oppe på platået med kulturbygget og hotellet. Vi har ingen forslag på høyhus, eller sterkt eksponerte bygg. Gjenreisningsarkitekturen er en vesentlig del av Åndalsnes sin arkitektoniske identitet. Kvalitetene og potensialet som ligger i de eksisterende sentrumsstrukturene tar vi vare på ved å fylle inn ny bebyggelse der dette er naturlig eller åpenbart mangler. Ny bebyggelse bør ha ny arkitektur fra vår tid, men innordne seg eksisterende størrelser, proporsjoner og bystrukturer.

Jernbanesporet danner en markant sving inn mot stasjonsområdet. Plankryssing er uheldig og sporet deler arealet. Den utgravde ”Martnadplassen” hører naturlig til sørsida og arealet her knyttes bedre til eksisterende boligbebyggelse oppe på platået dersom terrengnivået løftes. Således vil også svingen i jernbanelinja bli tydeligere i landskapet. Vi ønsker boliger nært sentrum og foreslår en terrassert fylling for å redusere massebehovet. Det grønne draget i overgangen mellom terrengplatåene forsterkes med disse grepene. Tiltakene vi foreslår har en lang tidshorisont – noe kan gjøres straks, noe om 5-10 år og noe om 10-20 år eller lengre.

Framtidsbyen er den tette byen med de gode urbane kvalitetene, der en samtidig har lett tilgang på ren natur og turmuligheter. Det som planlegges i dag, skal fungere godt i framtida.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Rauma Kommune

Arkitekt:
Vatne Arkitektur AS