Knarvik sentrum

Gatebruks- og lysplan

På oppdrag for Plan og Bygningsetaten i Bergen kommune har vi i samarbeid med Fortunen Arkitekter utarbeidet en byutviklingsplan for 5-minuttersbyen Indre Arna.

Målet for oppdraget er utvikling av bygden til en komplett småby med et mangfoldig by- og bomiljø, korte gangavstander mellom viktige målpunkt og med gode gater, byrom og møteplasser. Byutviklingen bygger opp om sykkel og gange som de viktigste fremkomstmidlene sammen med offentlig transport som buss og tog.

En større fylling i Arnavågen for bygging av fjordbyen med en større boligkonsentrasjon inngår i oppgaven. Denne vil bidra til på bøte på gamle synder med store inngrep fra vegbygging, og samtidig gi offentlig tilgang til sjøen på en helt annen måte enn i dag, da strandsonen oppfattes som øde og forblåst.

Byutviklingsplanen baseres på en tradisjonell kvartalsstruktur, med kombinasjon av gode gaterom og brede allmenninger, sammen med tydelige blågrønne strukturer gjennom byen og ned til vågen. Tradisjonelt har publikum vært utestengt fra sjøfronten i vestnorske havner, mens det i byutviklingsplaner nå tilrettelegges for aktiv bruk som jogging, spasering, solbading, bading m.m. Når fjordpromenaden i Indre Arna står ferdig vil den være et unikt tilbud for hele bydelens befolkning, og som attraktivt nærområde for beboere i fjordbyen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Lindås kommune

Byggeår: 2016